ANBI-status

ANBI FC

Officiële naam
Zendingsgenootschap der Evangelische Broedergemeente

RSIN
002690846

Contactgegevens
Bezoek-en postadres: Zusterplein 20 / 3703 CB Zeist / Tel. 030 - 692 71 80
E-mailadres: info@zzg.nl

Bestuurssamenstelling en namen van bestuursleden
Dhr. J.E. (John) Waalring, voorzitter
Mw. M. (Ria) van der Heiden-Brunekreef, plaatsvervangend voorzitter
Dhr. I.J. (Ivar) Cambridge
Dhr. P.M. (Martin) Theile
Mw. I.R. (Imelda) Tjon-Fo

Beleidsplan
Klik hier voor het beleidsplan 2021-2025.

Beloningsbeleid
Het ZZg kent een onkostenvergoeding voor bestuursleden en andere vrijwilligers. Er is geen vacatieregeling.
Werknemers worden beloond overeenkomstig de arbeidsvoorwaardenregeling van de Protestantse Kerk in Nederland.

Doelstelling
Het Zeister Zendingsgenootschap (ZZg) ondersteunt sinds 1793 zending en diaconaal werk wereldwijd. Ontstaan vanuit de Hernhutter Broedergemeente assisteert het ZZg bij projecten ten behoeve van kansarme, achtergestelde en rechteloze mensen in onder meer Suriname, Tanzania, Zuid-Afrika, Jamaica, Cuba, Midden-Amerika, de Palestijnse Gebieden, Letland en Albanië.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten (jaarverslag en jaarrekening)
Voor een verslag van de uitgeoefende activiteiten verwijzen we u naar het jaarverslag en jaarrekening van het ZZg over 2019.

Samenwerking met Stichting Trijntje Beimers
Het ZZg werkt sinds 1 januari 2013 nauw samen met de Stichting Trijntje Beimers (STB). 
Klik hier voor de gegevens met betrekking tot de ANBI-status van STB. 

ANBI Stichting Trijntje Beimers

ANBI FC

Hier vindt u de gegevens met betrekking tot de ANBI-status van Stichting Trijntje Beimers (STB), die sinds 1 januari 2013 nauw samenwerkt met het Zeister Zendingsgenootschap (ZZg).

Officiële naam
Stichting Trijntje Beimers

RSIN
8157.07.009

Contactgegevens
Zusterplein 20 / 3703 CB Zeist / Tel. 030 - 692 71 80
E-mailadres: stb@zzg.nl

Contactpersonen
STB: Pytsje Kampen, tel. 0514 - 52 17 70, e-mail: pytsjek@gmail.com
ZZg: Douwe van Barneveld, tel. 030 - 692 71 88, e-mail: stb@zzg.nl 

Bestuurssamenstelling en namen van bestuursleden
Het bestuur bestaat per 31 december 2020 uit de volgende personen:
Mw. P. Kampen-van der Heide, It Heidenskip, voorzitter
Dhr. D. van Barneveld, Zeist, eerste penningmeester
Mw. I. Beimers-Plat, St.-Jacobiparochie, tweede penningmeester
Mw. A. Witteveen, Nijemirdum, lid

Beleidsplan
Bekijk het beleidsplan 2019-2024 van Stichting Trijntje Beimers.

Beloningsbeleid
De bestuursleden van Stichting Trijntje Beimers ontvangen geen geldelijke vergoeding voor hun werkzaamheden.

Doelstelling
Het doel van Stichting Trijntje Beimers is het verstrekken van financiële steun aan de Kilangala- en Kantembo missiepost in Tanzania.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Zie de nieuwsbrieven.

Financiële verantwoording
Bekijk de jaarrekening over 2020.

ANBI-publicatie
Bekijk de ANBI-publicatie van Stichting Trijntje Beimers.

Klik hier voor de gegevens met betrekking tot de ANBI-status van het ZZg.

Disclaimer

Disclaimer voor zzg.nl

Het Zeister Zendingsgenootschap (Kamer van Koophandel: kvk 40479642), hierna te noemen ZZg, verleent u hierbij toegang tot zzg.nl en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.

Het ZZg behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Het ZZg spant zich in om de inhoud van zzg.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op deze website aangeboden informatie wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze informatie kan op elk moment gewijzigd worden zonder voorafgaande mededeling van ZZg.

In het bijzonder zijn alle bedragen op zzg.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor de op deze website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan ZZg nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij ZZg.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van ZZg, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Werkwijze

Werkwijze en Monitoring

Hoe komt het ZZg aan projecten?

In het algemeen wordt het ZZg benaderd door partnerorganisaties van het ZZg die een verzoek indienen voor financiering (of andere ondersteuning) van een project.
Meestal is dat de Broedergemeente in een van de kernlanden (in het bijzonder Suriname, maar ook Tanzania, Jamaica, Zuid-Afrika, Letland) of organisaties die daaraan verbonden zijn.
Soms werkt het ZZg ook samen met partners die niet afkomstig zijn van de Broedergemeente, zoals de Kilangalamissie in Tanzania. Het ZZg laat zich hierbij leiden door het christelijke karakter van de organisatie.

Wat zijn de doelstellingen van het ZZg?

 • Het ZZg wil betrokkenheid genereren in Nederland op basis van de kracht van onze partners en de duurzaamheid van hun oplossingen.
 • Het ZZg wil samen met partners een strategie ontwikkelen om problemen zelf op te lossen.
 • Het ZZg wil partnerorganisaties versterken zodat ze de zelf gekozen oplossingen zelf kunnen dragen.
 • Het ZZg werkt over het algemeen binnen vijf thematische werkvelden waarbinnen de meeste projecten passen:

A) Zending en kerkelijk werk
B) Diaconaal werk
C) Onderwijs
D) Gezondheidszorg
E) Inkomensverwerving

De beoordeling van de projecten

Bij de beoordeling van de projecten kijken we naar de kwaliteit, capaciteit en betrouwbaarheid van de aanvragende organisatie. Het beoordelen van projecten gebeurt heel zorgvuldig en systematisch aan de hand van een uitgewerkt 'beoordelingsmemorandum' dat gebaseerd is op het door de aanvragende organisatie opgestelde projectvoorstel en begroting. Het document wordt in periodieke vergaderingen van de afdeling Projecten & Programma's vastgesteld, in aanwezigheid van de algemeen secretaris.

Hoe volgt het ZZg de projecten?

Het ZZg vraagt voortgangs- en eindrapportage over de projecten van de uitvoerende organisaties. Die rapportage is zowel inhoudelijk als financieel. Als de voortgangsrapportage voldoende is, maakt het ZZg een tweede bedrag voor het project over naar de uitvoerende organisatie. Aan de hand van de eindrapportage krijgt het ZZg een beeld van de manier waarop het project is uitgevoerd en hoe de beschikbaar gestelde middelen besteed zijn.
Daarnaast voeren enkele medewerkers van het ZZg in een aantal landen ook veldbezoeken. Daarbij worden de partnerorganisaties bezocht en wordt er met hen gesproken over de in uitvoering zijnde projecten. Indien mogelijk worden de projecten zelf ook bezocht. Dit is niet in alle gevallen mogelijk omdat het betekent dat er dan lang en veel gereisd moet worden en dat kost veel tijd en vooral ook veel geld.

Wanneer is een project volgens het ZZg geslaagd?

Een geslaagd project wordt vastgesteld aan de hand van de ontvangen eindrapportage, zowel inhoudelijk als financieel. Op basis van deze rapportage stelt het ZZg een 'afsluitmemo' op waarbij de balans wordt opgemaakt; welke concrete resultaten heeft het project opgeleverd? In welke mate heeft het project bijgedragen aan doelstellingen op langere termijn? Is het project duurzaam geweest?
Waar mogelijk worden de projecten bezocht om te zien of de resultaten ook zichtbaar en merkbaar zijn.

Dagtekst van de Broedergemeente

 • Dagtekst Nederlands

  Donderdag, 16 September 2021

  U, HEER, bent de redder van mens en dier.

  Ps. 36:7

  Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze voedt.

  Mat. 6:26

U kunt ook elke ochtend (van maandag t/m zaterdag) via de mail een impuls ontvangen bij de dagteksten van de dag. U kunt zich hiervoor aanmelden via: ochtendgroet@ebg.nl.

Over het ZZg

Fotocollage Zendingswerk ZZg

Het Zeister Zendingsgenootschap (ZZg) ondersteunt sinds 1793 zending en diaconaal werk wereldwijd.
Ontstaan vanuit de Hernhutter Broedergemeente assisteert het ZZg bij projecten ten behoeve van kansarme, achtergestelde en rechteloze mensen in onder meer Suriname, Tanzania, Zuid-Afrika, Jamaica, Cuba, Midden-Amerika, de Palestijnse Gebieden, Letland en Albanië.

Het gaat het ZZg niet om de groei van het aantal (kerk)leden maar om de persoonlijke groei van mensen en een andere manier van denken, een 'mindshift'.
Dat mensen leren om op een andere manier in het leven te staan.
Leren dat ze zelf iets kunnen doen en niet afhankelijk zijn van wat anderen brengen.
Dat ze hun eigen keuzes kunnen maken in de richting van goed leven voor iedereen.
Die aandacht voor de mentale kant van zendingswerk is voor het ZZg even belangrijk als het bieden van materiële hulp.
Woord en daad gaan bij de Hernhutters als vanouds hand in hand en het ZZg wil in zijn projecten meer en meer het mentale en het materiële combineren.

Laat u ook inspireren door de bezieling van Hernhutters van vroeger en van nu. Steun ons werk!
Uw gift is zeer welkom, evenals uw blijvende betrokkenheid.

Het ZZg heeft een ANBI-status en is een CBF Erkend Goed Doel.

ANBI FC 

Medewerkers

Ewald Hunsel algemeen secretaris ZZg web Ewald Hunsel Algemeen Secretaris e.hunsel@zzg.nl 
05 Jeannet Kelholt ZZg Jeannet Kelholt Fondsenwerving j.kelholt@zzg.nl
04 Daniël Claas ZZg Daniël Claas Communicatie    d.claas@zzg.nl 
07 Joke Wels ZZg Joke Wels Donateursadministratie j.wels@zzg.nl 
08 Douwe van Barneveld ZZg Douwe van Barneveld     Financiën, IT & Beheer

d.van.barneveld@zzg.nl

09 Ingrid van Wielink ZZg Ingrid van Wielink-de Zeeuw         Financiële Administratie i.van.wielink@zzg.nl 
10 Aad Berm ZZg   Aad Berm Financiële Administratie   a.berm@zzg.nl 

Zeister Zendingsbestuur

Dhr. J.E. (John) Waalring, voorzitter
Mw. M. (Ria) van der Heiden-Brunekreef, plaatsvervangend voorzitter
Dhr. I.J. (Ivar) Cambridge
Dhr. P.M. (Martin) Theile
Mw. I.R. (Imelda) Tjon-Fo

Commissie Financiën

Dhr. M.S. Kembel
Mw. A.C. Pengel

Bestuurs- en commissieleden werken allen onbezoldigd. 

Privacyverklaring

Privacyverklaring ZZg / Zeister Zendingsgenootschap

Zeister Zendingsgenootschap, gevestigd aan Zusterplein 20, 3703 CB te Zeist, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

ZZg / Zeister Zendingsgenootschap
Zusterplein 20
3703 CB Zeist

030 692 71 80
info@zzg.nl 

Persoonsgegevens die wij verwerken
ZZg verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voorletters en achternaam
 • Naam organisatie
 • Adres, postcode en woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@zzg.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
ZZg verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling in de vorm van een online donatie
 • Verzenden van een van onze e-mailnieuwsbrieven en/of papieren nieuwsbrieven
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en/of diensten bij u af te leveren, zoals voorlichtingsmaterialen voor uw school of kerk
 • ZZg analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren
 • ZZg verwerkt ook persoonsgegevens als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn

Contactformulier
Als u ons via het contactformulier op deze website een mail stuurt voor een vraag, opmerking of klacht, beantwoorden we deze natuurlijk zo snel mogelijk. Hiervoor gebruiken wij uw naw-gegevens, bedrijfsnaam, telefoonnummer en e-mailadres. Het sturen van zo’n mail aan ons vatten wij op als toestemming voor dit gebruik. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie en zes maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken.

E-mailnieuwsbrief
U kunt zich abonneren op een of meer van onze nieuwsbrieven. Hierin leest u het laatste nieuws van onze zendingsprojecten en overige activiteiten. Wij beheren onze nieuwsbrieven via de derde partij MailChimp. Het abonnement kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Via info@zzg.nl of 030 692 7180 kunt u dit ook doorgeven. Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard tot drie maanden nadat je het abonnement hebt opgezegd.

Delen van persoonsgegevens met derden
ZZg deelt of verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, bbijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, zoals bijv. de aanbieder van onze e-mailnieuwsbrieven MailChimp, verzkeren wij onszelf en u dat dit betrouwbare organisaties zijn die voldoen aan de meest recente wetgeving volgens de AVG (GDPR), om zo te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uwgegevens. ZZg blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies
ZZg gebruikt functionele en analytische cookies.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.
De functionele cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
De analytische cookies die wij gebruiken zijn bedoeld om uw de websitestatistieken te meten.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Sommige inhoud op deze website wordt getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen.

Statistieken en profilering
Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website en onze abonnementen op de e-mailnieuwsbrieven, waarbij we ook individuele gegevens kunnen inzien. Met deze statistieken verbeteren we onze website en e-mailnieuwsbrieven om zo bijvoorbeeld om nog beter relevante informatie te laten zien. Wij kunnen uw persoonsgegevens met elkaar combineren. Uiteraard zullen wij uw privacy te allen tijde respecteren. Wilt u niet dat wij deze statistieken van u maken, dan kunt u dit altijd aan ons melden via info@zzg.nl of 030 692 71 80.
Wij gebruiken hiervoor uw naw-gegevens, bedrijfsnaam, telefoonnummer, e-mailadres, ip-adres, klikgedrag en bezoekgedrag. Hier hebben wij een legitiem belang bij. Wij bewaren deze informatie gedurende drie maanden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ZZg en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij over u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door ugenoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@zzg.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

ZZg wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
ZZg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@zzg.nl.

Deze website
Deze website is gemaakt met een open source contentmanagemenysysteem en maakt tevens gebruik van een aantal open source plugins. Het ZZg zorgt ervoor dat het contentmanagementsysteem en bijbehorende plugins altijd voorzien zijn van de laatste beveiligingsupdates.

Geautomatiseerde besluitvorming
ZZg neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ZZg) tussen zit.

Beelden op deze website
Alle beelden, foto's, e.d. die op deze website getoond worden zijn volledig eigendom van ZZg. Personen zichtbaar op beelden zijn akkoord met publicatie. Mocht u uzelf of iemand anders zien op een foto waarvan u twijfels hebt over de verleende toestemming, geef dat alstublieft door via info@zzg.nl of 030 692 71 80.

Hosting
Deze website wordt gehost door SiteGround, onderdeel van SiteGround Spain S.L. Siteground voldoet aan alle regels van de AVG (GDPR). Lees meer.

Gedragscode ZZg

I. De belanghebbenden

Het ZZg heeft bij de uitvoering van zijn werkzaamheden te maken met personen, groepen en een breed scala van instanties. Vanwege de aard en doelstelling van het ZZg als charitatieve instelling erkent het verantwoordelijkheden jegens:

DE GEVER waarbij onder de gever wordt verstaan alle personen, groepen en instanties, die om niet en vrijwillig goede doelen ondersteunen door het geven van geld en middelen in natura.
Motivering: het vertrouwen op een goede besteding en de vrijwillige bijdrage van de gever vormen de basis van fondsenwerving voor het nagestreefde doel.
HET BEGUNSTIGDE DOEL waarbij onder het begunstigde doel wordt verstaan de door het ZZg bij de werving aangegeven bestemming van de geworven middelen.
Motivering: dit is de kern van de doelstelling en activiteiten van het ZZg
DE VRIJWILLIGERS waarbij onder vrijwilliger wordt verstaan de persoon die zich om niet en op vrijwillige basis ter beschikking stelt voor de fondsenwerving en de realisering van het doel door het ZZg.
Motivering: de inzet van vrijwilligers is dermate essentieel voor en verbonden met het doel van het ZZg, dat voortdurende aandacht en waardering voor optimale inzet noodzakelijk is.
DE COLLEGA-INSTELLING waarbij onder collega-instelling wordt verstaan die instellingen welke zich voor hun fondsenwerving op het Nederlandse publiek richten.
Motivering: het ZZg is onderdeel van een groter geheel waarbinnen het gedrag van de ene van invloed is op het functioneren van andere instellingen.
DE SAMENLEVING waarbij onder samenleving wordt verstaan de maatschappelijke omgeving waarbinnen het ZZg functioneert'.
Motivering: het ZZg heeft een maatschappelijke betekenis en vervult een publieke functie.

II. Basiswaarden

Het ZZg stelt dat zijn handelen dient te worden bepaald door een aantal leidende beginselen, zogenaamde basiswaarden.
Deze basiswaarden zijn respect, openheid, betrouwbaarheid en kwaliteit:

respect betekent het eerbiedigen van menselijke waardigheid en privacy. Van de identiteit van personen en groepen; daarnaast heeft respect betrekking op keuzevrijheid en vrijwilligheid van personen en groepen;
openheid betekent dat alle belanghebbenden geïnformeerd worden over alle voor hun belang relevante gegevens van inhoudelijke en financiële aard;
betrouwbaarheid betekent dat de belanghebbenden er van uit kunnen gaan dat de verstrekte informatie waarheidsgetrouw is, dat het ZZg professioneel en efficiënt werkt aan het bereiken van het gestelde doel en dat het ZZg zich juist en volledig verantwoordt;
kwaliteit betekent het voortdurend streven naar deskundig, slagvaardig en kostenbewust handelen.

III. Uitwerking van de basiswaarden

De eerder genoemde basiswaarden bepalen het handelen en nalaten van het ZZg ten opzichte van de belanghebbenden. In de praktijk hebben deze waarden concrete betekenis voor de relatie van het ZZg met de gever van het begunstigd doel, voor de omgang met de vrijwilligers, voor de relaties met collega-instellingen alsmede voor haar verhouding tot de maatschappij.

Naleving van de gedragscode betekent,

a) dat de gever erop kan vertrouwen kan, dat door het ZZg
● volledige, juiste en toegankelijke informatie over het doel van werving wordt verstrekt
● bij werving respect voor gever en begunstigde wordt betoond
● gestreefd wordt naar maximale kwaliteit bij alle uitvoerende werkzaamheden
● zoveel mogelijk van de ontvangen middelen aan het goede doel wordt besteed
● volledig, eerlijk en begrijpelijk verantwoording wordt afgelegd over besteding van de middelen en de activiteiten om de doelstelling te realiseren

b) dat de begunstigde erop vertrouwen kan, dat door het ZZg
● er met respect zal worden gehandeld
● gestreefd wordt naar maximale kwaliteit bij de activiteiten om de doelstelling te realiseren

c) dat de vrijwilliger erop vertrouwen kan, dat door het ZZg
● algemeen aanvaarde regels en normen van goed opdrachtgeverschap worden nageleefd, voor zover deze van toepassing zijn op hun werkzaamheden
● goede voorwaarden worden geschapen voor hun inzet
● zij op passende wijze worden gewaardeerd voor hun inzet

d) collega-instellingen erop vertrouwen kunnen, dat door het ZZg
● onderling respect wordt betoond
● bereidheid tot overleg over gemeenschappelijke belangen bestaat
● gestreefd wordt naar afstemming en samenwerking bij werving, beheer en besteding
● publiekelijk geen negatieve uitspraken over collega-instellingen worden gedaan

e) de samenleving erop vertrouwen kan, dat
● het ZZg zich houdt aan algemeen aanvaarde waarden en normen, zowel van maatschappelijk gedrag als principes van de democratische rechtsstaat te allen tijde bereidheid bestaat en wordt getoond tot overleg en dialoog met relevante maatschappelijke en politieke groeperingen over het eigen functioneren

 • 1
 • 2

Locatie & Contactgegevens ZZg

 • Bezoek- en postadres

  Zusterplein 20
  3703 CB Zeist
  Tel. 030 692 71 80
 • Het ZZg is elke werkdag bereikbaar van 09.00 - 17.00 uur.
 • Routebeschrijving